Dostępność

Zdjęcie ilustracyjne Dostępność

Dane teleadresowe jednostki:
...Domaro sppółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. dr. Lucjana Mendego 2
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 4553037
e-mail: kancelaria@domaro.com.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

  • pochodzą z różnych źródeł;

  • są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;

  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

 2. Materiały graficzne (zdjęcia) nie posiadają opisów alternatywnych, w związku z tym elementy graficzne strony są niedostępne dla osób korzystających z audiodeskryptorów. .

 3. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

 4. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem

 2. Możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Joanna Jasita e-mail:  kancelaria@domaro.com.pl tel.: 32 4553037.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Spółka przygotowana jest na różne formy kontaktu, które umożliwiają bezproblemowe przekazanie informacji. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego, listownego lub mailowego.

Można także udostępnić informacje w dostępnym dokumencie tekstowym lub wskazać inną stronę w Internecie, na której te same informacje są podane w formie w pełni dostępnej cyfrowo (np. w BIPie).

 

Dostępność architektoniczna

...Domaro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-300 Wodzisław Śląski ul. dr. Lucjana Mendego 2

 1. Opisywany obiekt jest budynkiem wolnostojącym, zawierającym trzy kondygnacje naziemne oraz jedną kondygnację podziemną, w którym mieści się siedziba spółki. Budynek ...Domaro sp. z o.o. położony w centrum miasta, przy drodze głównej.

 2. W budynku usytuowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych, która znajduje się na poziomie parkingu wewnętrznego. Platforma umożliwia wjazd na pierwszy poziom budynku, w którym zlokalizowano punkty bezpośredniej obsługi klienta.

 3. W punktach bezpośredniej obsługi klienta z bezpośredniej obsługi może skorzystać każda osoba niezależnie od ograniczeń. Możliwa jest obsługa w zakresie:

  parkingi miejskie, Strefa Płatnego Parkowania, czynsze, sprawy techniczne, windykacja, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, rozliczanie mediów, spotkanie z zarządem, konsultacje, skargi i zażalenia, kasa;

 4. Na parterze zlokalizowane jest również pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Punkt nie jest wyposażony w system pisma Braille’a.

 5. W przypadku załatwiania spraw w punktach bezpośredniej obsługi klienta nie istnieje potrzeba obecności w innych punktach spółki (ani w innych administracjach).

 6. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

 7. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 8. Pracownicy pierwszego kontaktu są przygotowani do obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

 9. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Wykaz administracji:

Administracja nr 1 – ul. Tysiąclecia 1; 44-300 Wodzisław Śląski – punkt znajdujący się na poziomie zero. Istnieje ograniczona możliwość dostępu dla osób ograniczonych ruchowo.

Administracja nr 2 – ul. ks. kard. Wilhelma Kubsza 15; 44-300 Wodzisław Śląski

Administracja nr 3 – ul. Górnicza 32/2; 44-300 Wodzisław Śląski

Administracje nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie osoby z ograniczeniami zapraszamy do siedziby głównej spółki pod adresem: dr. Lucjana Mendego 2; 44-300 Wodzisław Śląski. Do wszystkich filii istnieje możliwość wprowadzenia do nich psa przewodnika oraz asystenta osoby niewidomej.