Deklaracja dostępności

Zdjęcie ilustracyjne Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej ...DOMARO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wodzisławiu Śląskim

...DOMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.domaro.com.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Materiały graficzne (zdjęcia) nie posiadają opisów alternatywnych, w związku z tym elementy graficzne strony są niedostępne dla osób korzystających z audiodeskryptorów.
 • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 • Dokumenty pdf dostępne na stronie nie mają odpowiednio uzupełnionych znaczników title, author i description, zawierających informacji o dokumencie.
 • Brak czytelnych etykiet, instrukcji czy przykładów w wymaganych miejscach.
 • Brak filmów wideo (nagrań) na stronie internetowej.

Wyłączenia

 • Multimedia nadawane na żywo;
 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 • Mapy oraz mapy interaktywne, w tym geoportale, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo;
 • Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 • Treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • Treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 i 1669), których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
 • Treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Jasita.
 • E-mail: j.jasita@domaro.com.pl
 • Telefon: 324553037 w. 36

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu ...DOMARO Sp. z o.o.
 • Adres: ul. dr. L. Mendego 2
  44-300, Wodzisław Śląski
 • E-mail: kancelaria@domaro.com.pl
 • Telefon: 324553037

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

...Domaro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 44-300 Wodzisław Śląski ul. dr. Lucjana Mendego 2

 1. Opisywany obiekt jest budynkiem wolnostojącym, zawierającym trzy kondygnacje naziemne oraz jedną kondygnację podziemną, w którym mieści się siedziba spółki. Budynek ...Domaro Sp. z o.o. położony jest w centrum miasta, przy drodze głównej. Dojazd do Spółki możliwy jest od strony ul. Bogumińskiej oraz ul. Mendego. 

 2. W budynku usytuowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych, która znajduje się na poziomie parkingu wewnętrznego. Platforma umożliwia wjazd na parter budynku, w którym zlokalizowano punkt bezpośredniej obsługi klienta. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 3. W punkcie bezpośredniej obsługi klienta z bezpośredniej obsługi może skorzystać każda osoba niezależnie od ograniczeń.

  Możliwa jest obsługa w zakresie:

parkingów miejskich, Strefy Płatnego Parkowania, czynsze, sprawy techniczne, windykacja, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, rozliczanie mediów, spotkanie z zarządem, konsultacje, skargi i zażalenia, kasa Strefy Płatnego Parkowania.

 1. Na parterze zlokalizowane jest również pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Punkt nie jest wyposażony w system pisma Braille’a, ani w pętlę indukcyjną. Każde biuro opisane jest stosowną tabliczką, która zawiera informację o nazwie działu oraz nazwiskach osób w nim pracujących. W budynku nie ma windy.

 2. W przypadku załatwiania spraw w punkcie bezpośredniej obsługi klienta nie istnieje potrzeba obecności w innych punktach spółki (ani w innych administracjach).

 3. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

 4. Pracownicy pierwszego kontaktu są przygotowani do obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

 5. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Wykaz administracji:

 • Administracja nr 1 – ul. Tysiąclecia 1A; 44-300 Wodzisław Śląski – punkt znajdujący się na poziomie zero. Istnieje ograniczona możliwość dostępu dla osób ograniczonych ruchowo.

 • Administracja nr 2 – ul. ks. kard. Wilhelma Kubsza 15; 44-300 Wodzisław Śląski - istnieje ograniczona możliwość dostępu dla osób ograniczonych ruchowo.

Administracje nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie osoby z ograniczeniami zapraszamy do siedziby głównej spółki pod adresem: ul. dr. Lucjana Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski. Do wszystkich filii istnieje możliwość wprowadzenia do nich psa przewodnika oraz asystenta osoby niewidomej.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia:

 • Spółka umożliwia wstęp do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń (poza technicznymi) osobie niewidomej z psem asystującym.
 • Osoba, która przy załatwianiu sprawy w Spółce chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, powinna zgłosić ten fakt w formie pisemnej lub osobiście w Spółce odpowiednio wcześniej, aby Spółka mogła zapewnić taką pomoc.
 • Strona internetowa posiada wersję kontrastową dla słabowidzących.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.