...Domaro z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu schodów zewnetrznych przed lokalem przy ul. 26 Marca 21 W Wodzisławiu Śląskim

15 września 2020

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego   o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro  zwracam się z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 15 października 2020 roku.
 2. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.
 3. Warunki gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty remontowe stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości, minimum na okres 36 miesięcy.
 4. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota brutto.
 5. Ofertę stanowiącą załącznik nr 3, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 09.2020 r. do godziny 1000.
 6. Dopuszcza się złożenie oferty:
  - w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2,  44-300 Wodzisław Śląski,
  -           za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@domaro.com.pl
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.
 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 9. Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny, Magdalena Małecka, telefon 32 455 30 37 wew. 32.
 10. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

 

Do pobrania