...Domaro zaprasza do złożenia oferty na wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych przy ul. Marklowickiej 17A/25, Plac Zwycięstwa 8/8, Żeromskiego 5/9, 26 Marca 4/2, Żeromskiego 5/3, stanowiących własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”.

17 września 2020

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro  zwracam się z prośbą    o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2020 r.
 2. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.
 3. Warunki gwarancji: okres gwarancji na stolarkę okienną zgodnie kartą gwarancyjną producenta stolarki okiennej oraz co najmniej 3 lata gwarancji na wykonane roboty budowlano-montażowe.
 4. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota netto.
 5. Ofertę stanowiącą załącznik nr 3, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 22.09.2020 r. do godziny 1200.
 6. Dopuszcza się złożenie oferty:
  - w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski,
  -           za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@domaro.com.pl
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.
 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 9. Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny, Magdalena Małecka, telefon 32 455 30 37 - wew. 32.
 10. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Do pobrania