Informacja o zmianie cen ciepła

03 stycznia 2019

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.56(5).2018.26065.II.AZa.Zmd została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła Polskiej Grupy Górniczej S.A.
W dniu 7 grudnia 2018 roku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz.7727. Stosownie do art. 47 ustawy Prawo Energetyczne, nowa taryfa zostanie wprowadzona do stosowania od dnia 01.01.2019 r.

Galeria