Modernizacja kotłowni przy ul. Długiej 38

06 czerwca 2019

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Modernizację kotłowni węglowej w budynku przy ul. Długiej 38 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącym własność
Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”
.

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

1. Termin realizacji zamówienia: do 16 września 2019 r.

2. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.

3. Warunki gwarancji: okres gwarancji na kocioł i osprzęt zgodnie kartą gwarancyjną producenta oraz co najmniej 24 miesiące gwarancji na wykonane roboty budowlano-montażowe.

4. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota netto.

5. Ofertę stanowiącą załącznik nr 3, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 12.06.2019 r. do godziny 1100.

6. Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2,
44-300 Wodzisław Śląski,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@domaro.com.pl

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9. Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny, Natasza Kowalska, telefon 32 455 30 37 wew. 32.

10. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

 

 

Do pobrania