Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Naprawę opaski z płytek chodnikowych wokół budynku oraz podestów i wycieraczek przed klatkami schodowymi w budynku przy ul. Górniczej 1-3 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski ”

14 maja 2020

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Termin realizacji zamówienia: 20 lipca 2020 r.

 2. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.

 3. Warunki gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty remontowe stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości, minimum na okres 36 miesięcy.

 4. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota brutto.

 5. Ofertę stanowiącą załącznik nr 3, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 20 maja 2020 r. do godziny 1200.

 6. Dopuszcza się złożenie oferty:
  - w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski,
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@domaro.com.pl

 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 9. Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny, Magdalena Małecka, telefon 32 455 30 37 wew. 32.

 10. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

   

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2projekt umowy,

Załącznik nr 3 – druk oferty,

Załącznik nr 4 – przedmiar,

Załącznik nr 5 – rzuty.

 

 

Do pobrania