Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Naprawę pokrycia dachu wraz z remontem fasady na kaskadzie dachowej budynku przy ul. Górniczej 1-3 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącego własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”.

Zdjęcie ilustracyjne Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Naprawę pokrycia dachu wraz z remontem fasady na kaskadzie dachowej budynku przy ul. Górniczej 1-3 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącego własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”.

Wodzisław Śląski 22.05.2020 r.

L.dz.DT.2112.21.2020

 

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Naprawę pokrycia dachu wraz
z remontem fasady na kaskadzie dachowej budynku przy ul. Górniczej 1-3
w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącego własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”.

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

  1. Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2020 r.

  2. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.

  3. Warunki gwarancji: okres gwarancji co najmniej 3 lata gwarancji na wykonane roboty budowlane.

  4. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota netto.

  5. Ofertę stanowiącą załącznik nr 3, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 29.05.2020 r.

  6. Dopuszcza się złożenie oferty:

6.1. W formie pisemnej:

- pocztą na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2,
44-300 Wodzisław Śląski,

- osobiście, w Biurze Obsługi Klienta, adres jw., w godzinach pn-śr. od 7:00 do 15:00,
czw. od 7:00 do 17:00, pt. od 7:00 do 13:00,

6.2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@domaro.com.pl

  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

  2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  3. Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny, Natasza Kowalska, telefon 32 455 30 37 wew. 32.

  4. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

 

Załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 – projekt umowy,

Załącznik nr 3 – druk oferty.

 

Do pobrania