Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów zarządzanych przez …DOMARO Sp. z o.o. w  Wodzisławiu Śląskim”.

17 stycznia 2020

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej
równowartości 30.000 euro na
„Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów zarządzanych przez DOMARO Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim”.

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Termin realizacji zamówienia: od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

 2. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.

 3. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota netto.

 4. Ofertę stanowiącą załącznik nr 3, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 28.01.2020 r. do godziny 1000.

 5. Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2,
44-300 Wodzisław Śląski,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@domaro.com.pl

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 3. Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny, Natasza Kowalska, telefon
  32 455 30 37 wew. 32.

 4. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

 

Do pobrania