Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Wykonanie remontu dojścia z kostki brukowej wraz z remontem schodów zewnętrznych do budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Pszowskiej 2 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącego własność Spółki ...Domaro”.

11 maja 2020
Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Wykonanie remontu dojścia z kostki brukowej wraz z remontem schodów zewnętrznych do budynku mieszkalnego znajdującego się przy   ul. Pszowskiej 2 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącego własność Spółki ...Domaro”. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego   o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
1. Termin realizacji zamówienia: do 24 lipca 2020 roku.
2. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.
3. Warunki gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty remontowe
stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości, minimum na okres 36 miesięcy.
4. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota brutto.
5. Ofertę stanowiącą załącznik nr 3, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia
19.05.2020 r. do godziny 10:00.
6.Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: ...DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@domaro.com.pl
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9. Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny, Natasza Kowalska, telefon 32 455 30 37 wew. 32.
10.W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Do pobrania