Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Wykonanie remontu podwórza budynku mieszkalno - usługowego znajdującego się przy ul. Rynek 22 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącego własność Gminy – Miasto Wodzisław Śląski

30 lipca 2020

Wodzisław Śląski, 30.07.2020 r.

L.dz.DT.2112.35.2020

 

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Wykonanie remontu podwórza budynku mieszkalno-usługowego znajdującego się przy ul. Rynek 22 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącego własność Gminy – Miasto Wodzisław Śląski”.

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2020 roku.

 2. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.

 3. Warunki gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty remontowe stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości, minimum na okres 36 miesięcy.

 4. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota brutto.

 5. Ofertę stanowiącą załącznik nr 3, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 04.08.2020 r.

 6. Dopuszcza się złożenie oferty:
  - w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski,
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@domaro.com.pl

 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 9. Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny, Natasza Kowalska, telefon 32 455 30 37 wew. 32.

 10. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

 

  Więcej informacji znajdą Państwo   na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod poniższym linkiem:

BIP ...DOMARO SP. Z O.O.