Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Wykonywanie usług w zakresie bieżących robót wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji gazowych oraz elektrycznych dla budynków stanowiących własność Gminy Wodzisław Śląski, własność …Domaro Sp. z o. o oraz gminnych lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

15 listopada 2019

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonywania usług w zakresie bieżących robót wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji gazowych oraz elektrycznych w godzinach pracy Spółki, dla budynków stanowiących własność Gminy Wodzisław Śląski oraz własność
…Domaro Sp. z o.o.

 1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 2. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.

 3. Warunki gwarancji na wykonane roboty: 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru robót.

 4. Kryteria wyboru oferty: najniższa stawka roboczo-godziny.

 5. Ofertę stanowiącą załącznik nr 2, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia
  29.11.2019 r. do godziny 1000.

 6. Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@domaro.com.pl

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 3. Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny, Natasza Kowalska, telefon 32 455 30 37 wew. 32.

 4. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

 

Do pobrania