Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych przy ul. Plac Zwycięstwa 6/6, Tysiąclecia 82/8, 26 Marca 8/1, 6/3, Górnicza 3/7, Harcerska 6/7 stanowiąc ych własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”

16 marca 2020

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych przy ul. Plac Zwycięstwa 6/6, Tysiąclecia 82/8, 26 Marca 8/1, 6/3, Górnicza 3/7, Harcerska 6/7 stanowiących własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Termin realizacji zamówienia: do końca kwietnia 2020 r.

 2. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.

 3. Warunki gwarancji: okres gwarancji na stolarkę okienną zgodnie kartą gwarancyjną producenta stolarki okiennej oraz co najmniej 3 lata gwarancji na wykonane roboty budowlano-montażowe.

 4. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota netto.

 5. Ofertę stanowiącą załącznik nr 2, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 20.03.2020 r. do godziny 1200.

 6. Dopuszcza się złożenie oferty:
  - w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski,
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@domaro.com.pl

 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 9. Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny, Magdalena Małecka, telefon 32 455 30 37 - wew. 32.

 10. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Do pobrania