Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania przyłącza gazu i instalacji gazowej do zasilania c.o. i c.w.u.

03 lipca 2019

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania przyłącza gazu i instalacji gazowej do zasilania c.o. i c.w.u. dla 6 lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. C. Skłodowskiej 5 w Wodzisławiu Śląskim”.
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
1. Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2019 roku.
2. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.
3. Warunki gwarancji: okres gwarancji na dokumentację obejmuje okres 3 lat.
4. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota netto.
5. Ofertę stanowiącą załącznik nr 2, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 08.07.2019 r. do godziny 1000.
6. Dopuszcza się złożenie oferty: - w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski, - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@domaro.com.pl
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9. Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny, Natasza Kowalska, telefon 32 455 30 37 wew. 32.
10. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania

Do pobrania