Poszukujemy wykonawcę na malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kościelnej 10 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącym własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski.

03 lutego 2020

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości  30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kościelnej 10 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącym własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski.

  1. Termin realizacji zamówienia: 20. 02.2020 r.
  2. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury, po odbiorze zamówienia protokołem, bez uwag.
  3. Warunki gwarancji: 3 lata.
  4. Inne informacje:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wszelkich informacji udziela Natasza Kowalska, telefon: 32 455 30 37 wew. 32.

  1. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota netto (odwrotne obciążenie).
  2. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 06.02.2020 r. do godziny 12:00.
  3. Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2,

44-300 Wodzisław Śląski

- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@domaro.com.pl

  1. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania

 

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 – projekt umowy,

Załącznik nr 3 – druk oferty                                                         

Do pobrania