Poszukujemy wykonawcy na porządkowanie i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej.

17 grudnia 2019

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Wykonanie usług w zakresie porządkowania i niszczenia dokumentów niearchiwalnych w siedzibie ...Domaro Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mendego 2. „

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania usług w zakresie porządkowania dokumentów w składnicy akt oraz niszczenia dokumentów.

 1. Termin realizacji zamówienia: od 15.01.2020 r. do 29.01.2020 r.

 2. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.

 3. Warunki gwarancji na wykonane roboty: 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

 4. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena.

 5. Ofertę stanowiącą załącznik nr 2, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia
  23.12.2019 r. do godziny 1100

 6. Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@domaro.com.pl

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 3. Wszelkich informacji udziela Biuro Zarządu, Weronika Kolasińska nr tel. 32 455 30 37 wew. 21

 4. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

 

 

 

 

Do pobrania