Spółka poszukuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

17 września 2019

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją polegającą na termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kościelnej 10 i ul. Kościelnej 8 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiących własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą  o przedstawienie ofertycenowej wykonania zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 i 3 do niniejszego ogłoszenia.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją polegającą na termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kościelnej 10 i Kościelnej 8 w Wodzisławiu Śląskim.

Zadanie zostało podzielone na dwie części. Wykonawca może przedstawić ofertę dla jednej
z części lub dla obydwu.

Część A

1.1. W budynku przy ul. Kościelnej 10 zakres prac jest następujący:

- wymiana pokrycia dachu wraz z remontem kominów, uzupełnieniem ław kominiarskich
i dociepleniem połaci,

- wymiana stolarki okiennej,

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem i wełną mineralną (wg projektu) z wykonaniem elewacji,

-  modernizacja oświetlenia części wspólnych – wymiana opraw istniejących na oprawy LED.

Część B

1.2. W budynku przy ul. Kościelnej 8 zakres prac jest następujący:

- wymiana pokrycia dachu wraz z remontem i skróceniem kominów, uzupełnieniem ław kominiarskich i dociepleniem połaci,

- wymiana stolarki okiennej,

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem i wełną mineralną (wg projektu) z wykonaniem elewacji i zabezpieczeniem niszy z figurą Księcia Władysława Opolskiego,

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez wykonanie podłączenia do sieci cieplnej, przystosowanie pomieszczenia w piwnicy pod węzeł cieplny, wykonanie kompletnej instalacji w lokalach mieszkalnych wraz z zabudową nowych grzejników,

- modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez montaż elektrycznych miejscowych pojemnościowych podgrzewaczy wody w łazienkach lub kuchniach lokali mieszkalnych,

-  modernizacja oświetlenia części wspólnych – wymiana opraw istniejących na oprawy LED.

1.3. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do niniejszego ogłoszenia.

1.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części B zamówienia, w przypadku niewyłonienia wykonawcy robót dla budynku przy ul. Kościelnej 8 lub przedłużenia terminu realizacji umowy (rozpoczęta procedura przetargowa).

  1. Zakres obowiązków

Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określa załączony wzór umowy.

  1. Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do rozliczenia robót budowlanych, których zakończenie planowane jest:

Część A: na dzień 30 września 2020 r.,

Część B: do 12 miesięcy od podpisania przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą robót budowlanych,

a w przypadku ich przedłużenia, do czasu ich realnego zakończenia bez dodatkowego wynagrodzenia.

  1. Warunki udziału w postępowaniu

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

4.1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, a w szczególności uprawnienia do kierowania /nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności:

- konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 1 osoba.

4.1.2. Dopuszcza się pełnienie przez jedną osobę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w więcej niż jedna branża, pod warunkiem posiadania uprawnień.

4.1.3. W przypadku pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego przez dwie osoby, zgodnie z art. 27 Ustawy Prawo Budowlane, wyznacza się koordynatora, którym będzie osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej.

4.2. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca oprócz formularza ofertowego powinien dołączyć do oferty wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem tych osób o posiadaniu uprawnień, kopiami uprawnień i zaświadczeń o wpisie do Izby Inżynierów Budownictwa.

  1. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota netto.
  2. Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę stanowiącą załącznik nr 3, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia      20.09.2019 r. do godziny 1000.

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2,
44-300 Wodzisław Śląski,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@domaro.com.pl

  1. Pozostałe informacje

7.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

 

Do pobrania