Spółka poszukuje wykonawcy!

04 lipca 2019

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Likwidacja osadników wraz z przebudową przyłączy do nowych studzienek kanalizacyjnych – Rynek 13,14/ Ks. Konstancji 2, stanowiące własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski - w trybie awaryjnym”.


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
1. Termin realizacji zamówienia: do końca września 2019 r.
2. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.
3. Warunki gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty stanowiące
przedmiot zamówienia, gwarancji jakości, minimum na okres 36 miesięcy.
4. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota netto.
5. Ofertę stanowiącą załącznik nr 3, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia
08.07.2019r. do godziny 1400.
6. Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2,
44-300 Wodzisław Śląski,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@domaro.com.pl
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny na każdym etapie jego trwania.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
9. Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny, Magdalena Małecka, telefon
32 455 30 37 wew. 32.
10. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich
formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie
podpisania umowy.

Do pobrania