Spółka poszukuje wykonawcy!

17 lipca 2019

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach w strefie Starego Miasta w Wodzisławiu Śląskim”.

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Termin realizacji zamówienia: wg załącznika nr 1.

 2. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.

 3. Warunki gwarancji: okres gwarancji na dokumentację obejmuje okres 3 lat.

 4. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota netto.

 5. Ofertę stanowiącą załącznik nr 2, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 22.07.2019 r. do godziny 1300.

 6. Dopuszcza się złożenie oferty:
  - w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski,
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: techniczny@domaro.com.pl

 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 9. Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny, Natasza Kowalska, telefon 32 455 30 37 wew. 32.

 10. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.


Do pobrania