Spółka poszukuje wykonawcy

18 września 2019

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2019 r.
2. Warunki płatności: przelew 21 dni od dnia wystawienia faktury.
3. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena - 100% ( cena zawierająca podatek vat )
4. Ofertę stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia, zawierającą żądane
informacje proszę złożyć do dnia 30.09.2019 r. do godz. 14.00
5. Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: ...Domaro Sp. z o.o., ul. Dr. L. Mendego 2, 44-300
Wodzisław Śl.
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@domaro.com.pl
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny na każdym etapie jego trwania.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert
8. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich
formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie
podpisania umowy.
9. Wszelkich informacji udziela ADM nr 2 Emilia Jaszczak tel. 32 494 40 14.
Siedziba Spółki: ADM1 ADM2 ADM3
ul. dr. L. Mendego 2 ; ul. Tysiąclecia 1a ul. Kubsza 15 ul. Górnicza 32
44-300 Wodzisław Śląski 44-300 Wodzisław Śląski 44-300 Wodzisław Śląski 44-307 Wodzisław Śląski
(32) 455 30 37 (32) 455 25 40, (32) 455 36 83 (32)494 40 14 (32) 456 23 69
email:sekretariat@domaro.com.pl, email: administracja@domaro.com.pl email: administracja.kubsza@domaro.com email: jedlownik@domaro.com.pl
remonty@domaro.com.pl

Do pobrania