Spółka poszukuje wykonawcy na remont mieszkań: ul. Tysiąclecia 48/3, ul, Tysiąclecia 18/8 stanowiącym własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski.

06 lutego 2020
Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Remont mieszkań:
ul. Tysiąclecia 48/3, ul, Tysiąclecia 18/8 stanowiącym własność Gminy –Miasta Wodzisław Śląski”. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
1.Termin realizacji zamówienia: od momentu zlecenia do 16.03.2020 r.
2.Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.
3.Warunki gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty remontowe stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości, minimum na okres 36 miesięcy.
4. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota brutto.
5. Ofertę stanowiącą załącznik nr 3, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 13.02.2020 r. do godziny 10:00
6. Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: ...DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@domaro.com.pl
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9. Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny, Łukasz Solowski telefon: (32) 455 30 37 wew. 30.
10. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Do pobrania