Świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisław Śląski oraz Spółki ...Domaro w Wodzisławiu Śląskim.

15 listopada 2019

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem
zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


1. Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.
2. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.
3. Warunki gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane usługi stanowiące
przedmiot zamówienia, gwarancji jakości, minimum na okres 12 miesięcy, licząc od daty
wystawienia opinii od Wykonawcy.
4. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota netto.
5. Ofertę stanowiącą załącznik nr 3 wraz z załącznikiem nr 4, zawierającą żądane informacje
proszę złożyć do dnia 29 listopada 2019 r. do godziny 1200.
6. Istnieje możliwość składania ofert na wszystkie budynki (rejon I i II), bądź na wybrany rejon
zgodnie z załącznikiem nr 4.
7. Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2, 44-300
Wodzisław Śląski,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@domaro.com.pl
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny na każdym etapie jego trwania.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
10. Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny, Magdalena Małecka, telefon 32 455 30 37
wew. 32.
11. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich
formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania
umowy.

Do pobrania