Wspólnota Mieszkaniowa poszukuje wykonawcy na kapitalny remont balkonów w budynku przy ul. Tysiąclecia 78 i 92 w Wodzisławiu Śląskim.

17 lipca 2019


Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

  Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Tysiąclecia 78 i 92 w Wodzisławiu Śląskim

  w imieniu której działa ...Domaro Sp z o.o z siedzibą przy ul. Dr L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śląskim.

 2. Przedmiot zamówienia:

  Kapitalny remont 8 balkonów w budynku wielorodzinnym 5 kondygnacyjnym przy ul. Tysiąclecia 78 i 92 w Wodzisławiu Śląskim.

  Balkony z płyt żelbetowych o wymiarach 1,10 x 5,00 m. Płyty gr. 10 cm z balustradami stalowymi.

 3. Zakres głównych prac remontowych:

 • roboty przygotowawcze: zabezpieczenie wejść do lokali użytkowych,

 • roboty rozbiórkowe tj. demontaż balustrad, skucie wierzchnich warstw balkonów (do płyty konstrukcyjnej), odbicie luźnych tynków, rozbiórka obróbek blacharskich, oczyszczenie z odspojonych elementów,

 • wywóz i utylizacja odpadów porozbiórkowych

 • naprawa skorodowanych płyt balkonowych (roboty wykonać w odpowiednio dobranej technologii, którą należy przedłożyć w złożonej ofercie),

 • wykonanie nowych izolacji przeciwwodnych,

 • wykonanie nowych wylewek ze spadkiem

 • montaż nowych obróbek blacharskich,

 • uzupełnienie tynków na balkonach wraz z wykończeniem malarskim

 • wykonanie i montaż nowych balustrad balkonowych (balustrady do uzgodnienia z zamawiającym)

 • roboty porządkowe

Wymagania Zamawiającego:

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.

Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.

 1. Termin realizacji zamówienia: do końca listopada 2019r.

 2. Gwarancja: 36 m-cy

 3. Kryteria wyboru oferty: 100% cena

 4. Termin płatności: 30 dni od dnia odbioru

 5. Dopuszcza się złożenie oferty: w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sekretariat@domaro.com.pl

 6. Termin składania ofert: 14.08.2019 r.

 7. Dodatkowe informacje:

  Wszelkich informacji udziela Pani Katarzyna Kazik telefon (32) 455 30 37 wew. 23.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.