Wspólnota Mieszkaniowa poszukuje wykonawcy na wykonanie pomiarów instalacji ochrony odgromowej

13 września 2019

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający:

Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości administrowane przez...Domaro Sp. z o.o.  w Wodzisławiu Śląskim.

 1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie pomiarów instalacji ochrony odgromowej w budynkach wielorodzinnych usytuowanych     w Wodzisławiu Śląskim wykazanych w załączniku nr 1.

Kontrola musi zostać przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w oparciu          o art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm.

 1. Zakres robót obejmuje:
 • wykonanie oględzin części nadziemnej;
 • wykonanie pomiaru rezystancji uziemień;
 • kontrola połączeń;
 • badanie ciągłości połączeń uziemienia;
 • wykonanie orientacyjnego szkicu instalacji z rozmieszczonymi punktami pomiarowymi;
 • sporządzenie protokołu z pomiarów instalacji odgromowej - po 1 egz. w wersji papierowej                   i elektronicznej;
 1. Wymagania Zamawiającego:

Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia w zakresie wykonywania pomiarów elektrycznych – dołączyć do składanej oferty.

 5.Termin realizacji zamówienia: do 18.12.2019r.

 1. Termin składania ofert : do 20.09.2019r.
 1. Kryteria wyboru oferty: 100% cena

W ofercie należy podać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto za pomiar jednego punktu uziomu.

Wykonawca będzie zobowiązany do wystawiania faktur VAT odrębnie na każdą ze Wspólnot Mieszkaniowych Administrowanych przez Zamawiającego.

 1. Termin płatności: 30 dni od dnia odbioru
 1. Dopuszcza się złożenie oferty:
 • w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sekretariat@domaro.com.pl
 1. Termin składania ofert: do 18.08.2019r.
 1. Dodatkowe informacje:

Wszelkich informacji udziela Pan Łukasz Rzeszutek telefon (32) 455 30 37 wew. 25.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o terminie podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania