Wspólnoty Mieszkaniowe poszukują wykonawcy na wykonanie przeglądu technicznego budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych

01 sierpnia 2019

 

Zapytanie ofertowe

na wykonanie okresowego 5-letniego przeglądu technicznego

w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Wodzisławiu Śląskim

 

Zamawiający:

Wspólnoty Mieszkaniowe Administrowane przez ...Domaro Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane okresowego pięcioletniego przeglądu technicznego budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych (bez badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych) wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Okresowa kontrola ma polegać na sprawdzeniu stanu technicznego i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego oraz estetyki obiektu oraz jego otoczenia.

Z przeglądów technicznych należy sporządz protokoły w wersji papierowej oraz elektronicznej pdf.

 

Termin wykonania zamówienia

Niniejsze zamówienie należy wykonać do dnia 31 październik 2019 r.

Wykonawca związany jest z ofertą 30 dni

 

Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

  • Kopia aktualnych dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień budowlanych do wykonania ww. czynności tj. zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - załącznik Wykonawcy

  • Zestawienie kosztów dla budynków poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych (wg Zał. Nr 1).

  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (wg Zał. Nr 2)

  • Wzór protokołu przeglądu – załącznik Wykonawcy

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Wszelkich informacji udziela Pani Katarzyna Kazik telefon (32) 455 30 37 wew. 23.

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zamówienia: pn-śr 8:00 – 14:00 czw 8.00.-16.00, pt 8.00.-13.00

 

Dopuszcza się złożenie oferty: w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sekretariat@domaro.com.pl

 

Termin składania ofert: 09.08.2019 r. do godziny 13.00

 

Kryterium wyboru oferty: Cena 100 %

W Załączniku Nr 1 należy podać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto dla każdego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej.

Wykonawca będzie zobowiązany do wystawiania faktur VAT odrębnie na każdą ze Wspólnot Mieszkaniowych Administrowanych przez Zamawiającego.

 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.


 

  •  

     


Do pobrania