Wykonanie przegladów instalacji elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomosci w Wodzisławiu Śląskim

29 lipca 2020

Wodzisław Śląski 27.07.2020r.

Zapytanie ofertowe

...Domaro Sp z o.o w Wodzisławiu Śląskim jako Administrator budynków Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 5 – letniego przeglądu instalacji elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości w Wodzisławiu Ślaskim.

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów elektrycznych zgodnie z art. 62 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości wykazanych w załączniku nr 1. Zapytanie dotyczy wykonania przeglądu w częściach wspólnych oraz lokalach mieszkalnych.

Przegląd powinien obejmować w szczególności oględziny instalacji elektrycznych, urządzeń elektrycznych we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.

 1. Zakres pomiarów elektrycznych:

 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiary impedancji pętli zwarcia;

 • pomiary rezystancji izolacji obwodów I- fazowych;

 • pomiary rezystancji izolacji obwodów III- fazowych;

 • pomiary wyłączników różnicowoprądowych;

Protokół przeglądu instalacji elektrycznej w treści winien zawierać m.in.:

 • datę wykonania przeglądu, nr protokołu

 • oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres)

 • dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm

 • wykonanie szkicu z naniesieniem punktów pomiarowych

 • tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne lokale, a w ramach lokali na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w lokalu

 • wynik pomiarów dla poszczególnych punktów w lokalach (pozytywny/negatywny)

 • tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów dla części wspólnych budynków (klatki schodowe, piwnice itp.) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd.

 • tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny)

 • tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny)

 • Wykaz usterek i nieprawidłowości Określenie zaleceń pokontrolnych

 • W przypadku stwierdzenia usterek - potwierdzenie przekazania informacji o usterkach właścicielowi / użytkownikowi lokalu (z podpisem na informacji o usterkach)

 • Informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji

 • Wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego protokołu.

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Do protokołu należy załączyć potwierdzenie jego wykonania w poszczególnych lokalach poprzez podpis lokatora na stosownym zaświadczeniu/tabeli. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu każdorazowo oryginał protokołu.

WYKONAWCA CO NAJMNIEJ 5 DNI PRZED TERMINEM WYKONANIA PRAC POWIADOMI LOKATORÓW ORAZ ADMINISTRATORA O TERMINIE ICH PRZEPROWADZENIA WRAZ Z PROŚBĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIENIA LOKALI DO KONTROLI. POWYŻSZE WYKONANE WINNO ZOSTAĆ W FORMIE STOSOWNEJ TREŚCI OGŁOSZENIA UMIESZCZONEGO W MIEJSCU WIDOCZNYM W BUDYNKU.

 1. Kryteria wyboru oferty: 100 % cena

Wykonawca winien przedstawić ofertę cenową ryczałtową (cena brutto) za wykonaną usługę tj.:

 • Cenę ryczałtową brutto za przegląd instalacji elektrycznej i osprzętu w lokalu mieszkalnym;

 • Cenę ryczałtową brutto za przegląd instalacji elektrycznej i osprzętu w częściach wspólnych budynków ( tj. klatki schodowe, piwnice)

  Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktur odrębnie na każdą ze Wspólnot Mieszkaniowych Administrowanych przez Zamawiającego zgodnie z podanym wykazem.

 1. Termin składania ofert:

Ofertę cenowa należy przedstawić do dnia 03.08.2020r. do godz. 14.00

Składanie ofert:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wspolnoty@domaro.com.pl

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 1. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :

 • Posiadanie uprawnień określonych w art. 62. ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 ze zm.) niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

  Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty kserokopię uprawnień eksploatacyjnych i dozorowych umożliwiających realizację przedmiotu zapytania ofertowego.

 • urządzenia pomiarowe muszą odpowiadać wymaganiom przepisów prawa i norm (Wykonawca w protokole winien określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów).

 • dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

 • znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 • posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

 1. Termin wykonania zamówienia:

Czas trwania zamówienia - od dnia podpisania umowy do 31.10.2020 roku.

 1. Dodatkowe informacje:

Wszelkich informacji udziela Pani Katarzyna Kazik telefon (32) 455 30 37 wew. 23.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o terminie podpisania umowy.

 

Do pobrania