Załadunek, wywóz i utylizacja odpadów budowlanych

04 grudnia 2018

Iwona Rychlik

                               Ogłoszenie  dla  zamówienia  publicznego

           o wartości  nieprzekraczającej  równowartości  30.000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro ...DOMARO Spółka z o.o. w drodze zapytania ofertowego zaprasza do złożenia oferty cenowej na załadunek,wywóz i utylizację odpadów budowlanych z placyków gospodarczych w Wodzisławiu Śląskim , stanowiących własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski.

  1. Termin realizacji zamówienia : od 01.01.2019r do 31.12.2019r.
  2. Warunki płatności : przelew 30 dni od daty wpływu faktury.
  3. Opis przedmiotu zamówienia:

- załadunek,wywóz oraz zagospodarowanie odpadów budowlanych potwierdzonych kartą odpadów z placyków gospodarczych:

  Apteczna 3,Apteczna 4,Opolskiego 4,Sądowa 4,Rynek 13-14,Piłsudskiego 9,Kubsza 15, Czyżowicka 131A,,Długa 38,Młodzieżowa 49,Kokoszycka 180 oraz placyki gospodarcze mieszczące się przy budynkach będących własnością Spółki ...DOMARO tj. Bogumińska 44,Pszowska 2,Skrzyszowska 11,Rzeczna24,Targowa 1,Mendego 2

-  realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w miejscu i czasie ustalonym    z Zamawiającym

- podstawą rozliczenia między Stronami będą faktury częściowe wystawiane po każdorazowym wykonaniu usługi czyli załadunku,wywozu i utylizacji.

  1. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena 100% ( cena zawierająca podatek VAT)
  2. Ofertę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia , zawierające żądane informacje proszę złożyć do dnia 06.12.2018r.
  3. Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: ...DOMARO Spółka z o.o. , ul. Dr L.Mendego 2 , 44-300 Wodzisław Śląski

- za pośrednictwem poczty elektronicznej : sekretariat@domaro.com.pl.

  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.
  2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
  3. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy
  4. Wszelkich informacji udziela Grażyna Fortuna nr tel.32 455 30 37 wew.33.

 

Więcej informacji TUTAJ