Zamówienie na dostawę wraz z montażem osprzętu do modernizacji węzłów cieplnych.

03 lipca 2019

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę wraz z montażem osprzętu do modernizacji węzłów cieplnych w budynkach położonych przy ul. Opolskiego 2 i Rynek 9/Targowa 1 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiących własność Spółki …Domaro
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę wraz z montażem osprzętu do modernizacji węzłów cieplnych w budynkach położonych przy ul. Opolskiego 2 i Rynek 9/Targowa 1 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiących własność Spółki …Domaro.
1. Termin realizacji zamówienia: 15.09.2019 r.
2. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury, po odbiorze zamówienia protokołem, bez uwag.
3. Gwarancja: 3 lata na wykonane roboty montażowe oraz zgodnie z kartami gwarancyjnymi osprzętu.
4. Inne informacje:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Wszelkich informacji udziela Natasza Kowalska, telefon: 32 455 30 37 wew. 32.
5. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota netto (odwrotne obciążenie).
6. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 08.07.2019 r. do godziny 10:00.
7. Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2,
44-300 Wodzisław Śląski
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@domaro.com.pl
8. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Do pobrania