Zapraszamy do składania ofert cenowych na zakup materiałów biurowych!

15 listopada 2019

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia  publicznego   o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro …Domaro Spółka z o.o.   w drodze zapytania ofertowego zaprasza do złożenia oferty cenowej za zakup i dostawę materiałów biurowych w roku 2020.

  1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020r. - 31.12.2020 r.
  2. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.
  3. Inne informacje:

Artykuły biurowe dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego, do siedziby …Domaro Spółki z o.o. przy ul. dr.L.Mendego 2 w Wodzisławiu Śl., na koszt i odpowiedzialność wykonawcy, według cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w Formularzu rzeczowo-cenowym (dotyczy produktów zawartych w formularzu).

Artykuły biurowe będą dostarczane w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia.

Termin ważności artykułów biurowych (przydatności do użycia) musi wynosić  minimum   6 miesięcy od daty dostawy danej partii do siedziby Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi oferta cenowa -  Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Wszelkich informacji udziela Iwona Rychlik, telefon: 32 455 30 37 wew. 21

  1. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa cena – 100% (cena zawierająca podatek VAT i wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia).

  1. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć: 15.11.2019 – 29.11.2019 r. do godziny 11:00.
  2. Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2 44-300 Wodzisław Śl.

- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:sekretariat@domaro.com.pl

 

 

 

 

Do pobrania