Zapraszamy do składania ofert na rozbiórkę budynku gospodarczego!

25 stycznia 2019

<a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/3d-renderowania-z-łamanie-kuli-rozbierającej-ścianę_1121556.htm">Designed by Kjpargeter</a>

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


1. Termin realizacji zamówienia: do 15.03.2019 roku.
2. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.
3. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota netto.
4. Ofertę stanowiącą załącznik nr 3, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 29.01.2019 r. do godziny 900.
5. Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@domaro.com.pl
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny, Natasza Kowalska, telefon 32 455 30 37 wew. 32.
9. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Do pobrania