Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dezynfekcji , dezynsekcji i deratyzacji na zasobach mieszkaniowych Gminy Wodzisław Śl, oraz Spółki ...Domaro.

15 listopada 2019

W związku z prowadzonym  postępowaniem o  udzielenie  zamówienia  publicznego   o wartości  nieprzekraczającej  równowartości 30.000 euro na  wykonanie  dezynfekcji , dezynsekcji  i deratyzacji na  zasobach  mieszkaniowych Gminy Wodzisław Śl, oraz Spółki ...Domaro.

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.
 2. Warunki płatności: przelew 30 dni od dnia wystawienia faktury za każdą wykonaną usługę.
 3. Warunki gwarancji; Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane usługi gwarancji minimum 6 miesięcy.
 4. Usługa każdorazowo będzie do wykonania po zleceniu przez zleceniodawcę.
 5. Konieczność wykonania zlecenia do 14 dni.
 6. Cenę należy rozliczyć do wskazanej przez zleceniodawcę powierzchni.
 7. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena – 100% ( cena zawierająca podatek vat )
 8. Ofertę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia  12.2019 r do godziny 13.00.
 9. Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: ...Domaro Sp. z o.o. , ul. DR. L.Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śl.

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@domaro.com.pl

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów       wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz terminie podpisania umowy.
 4. Wszelkich informacji udziela Krystian Brawański  tel:  693 959 573

 

     

Do pobrania