Zapraszamy do składania ofert na zakup 1 sztuki parkometru do pobierania opłat za parkowanie na miejscach postojowych wraz z oprogramowaniem zarządzającym i monitorującym sieć parkomatów wyznaczonych.

22 stycznia 2020

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości  30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakup 1 sztuki parkometru do pobierania opłat za parkowanie na miejscach postojowych wraz z oprogramowaniem zarządzającym  i monitorującym sieć parkomatów wyznaczonych.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od podpisania umowy.
 3. Kryterium wyboru oferty:
 • cena: 80 %
 • termin gwarancji: 10%
 • termin realizacji po zgłoszeniu zdarzeń przez Zamawiającego (awaria, dostarczenia materiałów eksploatacyjnych: części, papier do biletów): 10 %

Wszystkie ceny złożone w ofercie będą obowiązywać przez cały okres objęty zamówieniem.

 1. Oferty należy składać do dnia 24 stycznia 2019 r. (piątek) do godziny 12:00.
 2. Informacji udziela p. Aleksandra Durczok, tel. 32 455 30 37 wew. 41
 3. Dopuszcza się złożenie oferty :
 • w formie pisemnej na adres : ...Domaro Sp. z o.o. ul. Dr L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski
 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@domaro.com.pl
 1. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie podpisania umowy. Wzór umowy przedkłada Wykonawca.

 

     

      Załącznik nr 1 – szczegółowy opis zamówienia;

      Załącznik nr 2 – oferta cenowa

Do pobrania