Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę środków czystości

15 listopada 2019

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro …Domaro Spółka z o.o. w drodze zapytania ofertowego zaprasza do złożenia oferty cenowej za zakup i dostawę środków czystości Spółki …Domaro z o.o.  w Wodzisławiu Śląskim w roku 2020.

  1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 - 31.12.2020 r. – sukcesywnie na wezwanie Zamawiającego według jego potrzeb.
  2. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.
  3. Inne informacje:

Artykuły chemii gospodarczej   dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego, do siedziby …Domaro Spółki   z o.o. przy ul. dr. L. Mendego  2  w  Wodzisławiu Śląski., na koszt i odpowiedzialność wykonawcy, według cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w Formularzu rzeczowo-cenowym (dotyczy produktów zawartych w formularzu). Artykuły chemii gospodarczej  będą dostarczane w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia.

W przypadku, gdy po przyjęciu dostawy zamawiający stwierdzi, że produkt nie spełnia oczekiwań technicznych (w szczególności nie działają dozowniki, spryskiwacze  w sprayach ) zgłosi Wykonawcy usterkę i wezwie do wymiany produktu w terminie 5 dni roboczych od jej zgłoszenia na koszt Wykonawcy. Przy dostarczeniu dobrze działającego produktu Wykonawca odbierze produkt wadliwy.

Wykonawcy zobowiązują się do dostarczenia wyrobów fabrycznie nowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi oferta cenowa -  Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Wszelkich informacji udziela Iwona Rychlik, telefon: 32 455 30 37 wew. 21

  1. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa cena – 100% (cena zawierająca podatek VAT i wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia).

  1. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 15.11.2019 – 29.11.2019 r. do godziny 11:00.

 

 

 

Do pobrania