Zapraszamy do składania ofert na zakup paliwa tankowanego bezpośrednio do zbiorników paliwowych samochodów i kanistrów.

15 listopada 2019

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro …Domaro Spółka z o.o.zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup paliwa tankowanego bezpośrednio do zbiorników paliwowych samochodów                  i kanistrów zamawiającego w roku 2020.
1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
2. Warunki płatności: przelew 14 dni od daty wpływu faktury.
3. Inne informacje:
Paliwa tankowane będą bezpośrednio do zbiorników paliwowych samochodów i kanistrów zamawiającego, według cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w Formularzu rzeczowo-cenowym (dotyczy produktów zawartych w formularzu).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi oferta cenowa - Załącznik nr1 do niniejszego zapytania.
Wszelkich informacji udziela Marcin Wieczorek, telefon: 32 455 25 40, 693 95 95 62
4. Kryteria wyboru oferty:
Najniższa cena – 100% (cena zawierająca podatek VAT i wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia).
5. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 29.11.2019 r. do godziny 12:00.
6. Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2 44-300 Wodzisław Śl.
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:sekretariat@domaro.com.pl
7. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie podpisania umowy.

Do pobrania