zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dzierżawę pojemników 1100 l na odpady segregowane i odpady zmieszane.

21 lutego 2020

W związku z prowadzanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, ...Domaro Spółka z o.o. w drodze zapytania ofertowego zaprasza do złożenia oferty cenowej na dzierżawę pojemników 1100 l na odpady segregowane i odpady zmieszane.

 

1. Termin realizacji zamówienia: od 29.02.2020r do 31.03.2021r .

2. Warunki płatności: przelew 14 dni o daty wpływu faktury.

3. Warunki gwarancji: w ramach kosztu dzierżawy zapewniona jest konserwacja pojemników w związku z ich zużyciem, wymiana w razie niezdatności do użytku oraz gwarancja pełnej sprawności pojemników w okresie dzierżawy (całkowity brak kosztów po stornie Spółki np. transportu, magazynowania, remontów itd.). W wypadku kradzieży lub spalenia, Dzierżawca ponosi koszt wykupu pojemnika.

4. Inne informacje:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Wszelkich informacji udziela Danuta Nowicka-Zdziebko lub osoba wyznaczona w zastępstwie Marcin Wieczorek, telefon: 32 4552540

6. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota brutto.

7. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 26.02.2020r.

8. Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres : ...Domaro Spółka z o.o., ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski,

- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@domaro.com.pl

9. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

 

Do pobrania