Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług kominarskich

02 grudnia 2019

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro  zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
 2. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.
 3. Warunki gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane usługi stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości, minimum na okres 12 miesięcy, licząc od daty wystawienia opinii od Wykonawcy.
 4. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota netto.
 5. Ofertę stanowiącą załącznik nr 3 wraz z załącznikiem nr 4, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 5 grudnia 2019 r. do godziny 1300.
 6. Istnieje możliwość składania ofert na wszystkie budynki (rejon I i II), bądź na wybrany rejon zgodnie z załącznikiem nr 4.
 7. Dopuszcza się złożenie oferty:

-           w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski,
-           za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@domaro.com.pl

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny, Magdalena Małecka, telefon 32 455 30 37 wew. 32.
 4. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

 

Do pobrania