zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usług w zakresie monitoringu Spółki.

15 listopada 2019

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro …Domaro Spółka z o.o. w drodze zapytania ofertowego zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usług w zakresie monitoringu Spółki …Domaro z o.o.  w Wodzisławiu Śląskim w roku 2020.

 1. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 2. Warunki płatności: przelew 14 dni od daty wpływu faktury.
 3. Przedmiot zamówienia:
 • Monitorowanie zdarzeń oraz wejścia i wyjścia na teren obiektu przez 24 godziny na dobę,
 • Podjęcie interwencji w przypadku stwierdzenia wejścia osób nieuprawnionych, wywołanie alarmu, a także na polecenie zlecającego,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionych obszarów i obiektów jednostki,
 • Ochrona obiektów, pomieszczeń i urządzeń jednostki przed dostępem do nich osób nieuprawnionych,
 • Ochrona mienia jednostki przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • Zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie jednostki oraz powiadomienie kierownika jednostki o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku,
 • Ujawnienie faktów dewastacji mienia jednostki,
 • Niezwłoczne powiadomienie organów ścigania o czynach przestępnych zaistniałych na terenie jednostki i zabezpieczenie miejsca popełniania do czasu przybycia organów ścigania,
 • Monitoring prowadzony będzie od poniedziałku do niedzieli,
 • Monitoring dotyczy obiektów: Administracja nr1 ul. Tysiąclecia 1 A, 44-300 Wodzisław Sl.. Dyrekcja …DOMARO ul. Mendego 2, 44 300 Wodzisław Sl.

Wszelkich informacji udziela Iwona Rychlik, telefon: 32 455 30 37 wew. 21

 1. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa cena – 100% (cena zawierająca podatek VAT i wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia).

 1. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 29.11.2019 r. do godziny 11:00.
 2. Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2 44-300 Wodzisław Śl.

- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:sekretariat@domaro.com.pl

 1. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie podpisania umowy.

 

Do pobrania