Zapytanie ofertowe w zakresie wykonania przeglądów budynków.

10 sierpnia 2020

Wodzisław Śląski, dnia 10.08.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Wspólnoty Mieszkaniowe Administrowane przez ...Domaro Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi w zakresie wykonania przeglądów budynków,                 dla nieruchomości wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Przegląd budynku należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w art. 62 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669.) oraz rozporządzeniach wykonawczych do wyżej wymienionej ustawy tj.: kontroli okresowej (przegląd roczny) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Przegląd nie obejmuje instalacji gazowych oraz wentylacyjnych.

Z przeglądów technicznych należy sporządzić protokoły w wersji papierowej oraz elektronicznej pdf.

 

Termin wykonania zamówienia

Niniejsze zamówienie należy wykonać do dnia 30 listopada 2020 r.

 

Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

• Kopia aktualnych dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień budowlanych do wykonania ww. czynności tj. zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - załącznik Wykonawcy

•  Zestawienie kosztów dla budynków poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych (wg Zał. Nr 1).

•  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (wg Zał. Nr 2)

•  Wzór protokołu przeglądu – załącznik Wykonawcy

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Wszelkich informacji udziela Pani Katarzyna Kazik telefon (32) 455 30 37 wew. 23.

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zamówienia: pn-śr 8:00 – 14:00, czw 8.00.-16.00,                       pt 8.00.-12.00

 

Dopuszcza się złożenie oferty: w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o.                                        ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wspolnoty@domaro.com.pl

 

Termin składania ofert: 17.08.2020 r. do godziny 14.00

 

 

Kryterium wyboru oferty: Cena 100 %

W Załączniku Nr 1 należy podać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto dla każdego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 

Załącznik Nr 1 - Zestawienie kosztów dla budynków poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych

Załącznik nr 2- Wykaz osób