Dodatek mieszkaniowy - komu przysługuje

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wyżej wymienionych tytułów prawnych.

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Od marca 2016r. najniższa emerytura brutto wynosi 882,56 zł, 175% tej kwoty wynosi 1.544,48zł., 125% wynosi 1.103,20zł.

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę. Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 39 Poz. 353 z późn. zm.).

Dochód:

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Od marca 2016r. najniższa emerytura brutto wynosi 882,56zł.,175% tej kwoty wynosi 1.544,48zł., 125% wynosi 1.103,20zł.

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę. Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 39 Poz. 353 z późn. zm.).

Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30% (albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.)

Normatywna powierzchnia użytkowa zajmowanego mieszkania wynosi:

  • 35m- dla 1osoby+30%= maks. pow. użytk. dla gospodarstwa 1 osob. wynosi: 45,50m2
  • 40m- dla 2 osób+ 30%=maks. pow. użytk. dla gospodarstwa 2 osob. wynosi: 52,00m2
  • 45m- dla 3 osób+ 30%=maks. pow. użytk. dla gospodarstwa 3 osob. wynosi: 58,50m2
  • 55m- dla 4 osób+ 30%=maks. pow. użytk. dla gospodarstwa 4 osob. wynosi: 71,50m2
  • 65m- dla 5osób+ 30% =maks. pow. użytk. dla gospodarstwa 5 osob. wynosi: 84,50m2
  • 70m- dla 6 osób+ 30%=maks. pow. użytk. dla gospodarstwa 6 osob. wynosi: 91,00m2

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Więcej informacji oraz do pobrania wnioski na stronie Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej w Wodzisławiu Śląskim