Dodatek mieszkaniowy - wymagane dokumenty

Zdjęcie ilustracyjne Dodatek mieszkaniowy - wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z potwierdzoną przez zarządcę domu, administrację lub właściciela budynku kwotą wydatków mieszkaniowych za miesiąc w którym składany jest wniosek z wyszczególnieniem składników czynszu. Właściciel domu jednorodzinnego obowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku oraz rachunki dotyczące opłat za energię cieplną do celów ogrzewania mieszkania, wodę dostarczaną do lokalu oraz opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.
 • Faktura VAT (oryginał + kopia) za energię elektryczną i usługi dystrybucji za ostatni okres rozliczeniowy w celu wyliczenia ceny 1kWh energii elektrycznej – dotyczy osób zamieszkujących w lokalach w których brak centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub gazu.
 • wypełniona deklaracja o dochodach osiągniętych przez wszystkie osoby zameldowane i zamieszkujące w lokalu w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (np. składając wniosek w czerwcu 2016r. należy udokumentować dochód brutto tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe uzyskany w miesiącach: marzec, kwiecień, maj 2016r).
 • zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskanym dochodzie brutto (jak wyżej). Druk zaświadczenia znajduje się na stronie Nr 4 deklaracji o dochodach.
 • aktualna decyzja o przyznaniu emerytury, renty lub zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Decyzja o przyznaniu świadczeń rodzinnych tj: zasiłku rodzinnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłku macierzyńskiego lub wychowawczego, potwierdzenie o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej dot. osób przebywających na urlopie wychowawczym.
 • zaświadczenie bądź potwierdzenie na deklaracji z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobranych zasiłków i składki zdrowotnej.
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub oświadczenie (dot. osób rozliczających się w formie ryczałtu, karty podatkowej).
 • zaświadczenie z uczelni o wysokości pobieranego stypendium.
 • dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntu w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego (zaświadczenie wystawia właściwy Urząd Miasta lub Gminy).
 • dowód osobisty i inne dokumenty w zależności od sytuacji rodzinnej wnioskodawcy np. wyrok orzekający rozwód, alimenty, orzeczenie Powiatowego Zespołu d/s. orzekania o niepełnosprawności o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym, pokoju, a w przypadku orzeczeń wydanych przed 2005r. zaświadczenie od lekarza potwierdzające że osoba niepełnosprawna porusza się na wózku inwalidzkim lub wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Przy składaniu wniosku wszystkie dorosłe osoby zamieszkujące wspólnie z wnioskodawcą nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, nieuczące się i nieposiadające dochodu składają osobiście oświadczenie.
 • Wnioski i oświadczenia do pobrania na stronie Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Miejsce pobrania i złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim
ul. Daszyńskiego 3,
telefon 32 4553557, 32 4556200

lub

...Domaro Spółka z o.o.
Wodzisławiu Śląskim
ul. dr. L. Mendego 2
tel. 32 455 30 37 / wew. 44.

Podstawa Prawna:

ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U z 2013r, poz. 966 z późn. zmianami) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 z 2001r., poz.1817 ze zmianami).