Dodatek mieszkaniowy - wysokość dodatku

Zasady, tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach reguluje Ustawa o dodatkach mieszkaniowych (jedn. tekst Dz.U. z 2013r., poz. 966), zmieniona ustawą Ustawa o o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r., poz. 984) – art. 7

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym.

  • Ustawa przyjmuje, że gospodarstwo 1- osobowe powinno przeznaczyć 20% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy
  • Gospodarstwo 2, 3, i 4 – osobowe powinno przeznaczyć 15% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy
  • Gospodarstwo 5 i więcej osobowe powinno przeznaczyć 12% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy.

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy też od wysokości wydatków, ponoszonych na utrzymanie mieszkania, przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu.

Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie.

Jeżeli osobie ubiegającej się przysługuje dodatek mieszkaniowy, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki:

  • Brak c. o. – cena 5 kilowatogodzin z ostatniej faktury za energię elektryczną razy liczba m2 zajmowanej powierzchni ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu
  • Brak c.w. – cena 20 kilowatogodzin z ostatniej faktury za energię elektryczną razy liczba osób w gospodarstwie domowym
  • Brak gazu – 10 kilowatogodzin z ostatniej faktury za energię elektryczną w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.