Dział księgowości

Zdjęcie ilustracyjne Dział księgowości

www.freepik.com

Do zakresu zadań Działu Księgowości w szczególności należy:

 • Prowadzenie ewidencji księgowej na podstawie dowodów księgowych.
 • Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej obrotu materialnego wszystkich materiałów i przedmiotów nietrwałych Spółki.
 • Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – naliczanie odpisów amortyzacyjnych.
 • Prowadzenie rachunku kosztów według miejsc ich powstawania i ich rozliczanie.
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów produkcji podstawowej poszczególnych zleceń.
 • Ewidencja i rozliczanie na potrzeby z tytułu podatku VAT.
 • Rozliczanie i wycena arkuszy inwentaryzacyjnych.
 • Potwierdzanie sald z kontrahentami.
 • Ewidencja i gospodarka drukami ścisłego zarachowania.
 • Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów finansowo – księgowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • Prowadzenie ewidencji odbiorców usług.
 • Wystawianie faktur za świadczone usługi (VAT, not księgowych).
 • Rejestrowanie faktur za usługi wykonywane przez pozostałe działy.
 • Rozliczanie sprzedaży i pozostałych usług.

Kontakt: