Dział techniczny

Zdjęcie ilustracyjne Dział techniczny

www.freepik.com

Do zakresu Działu Technicznego w szczególności należy:

 • Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi.
 • Obsługa BIP Spółki.
 • Prowadzenie rejestru umów Spółki związanych z świadczonymi przez nią usługami remontowo – budowlanymi.
 • Zlecenie robót oraz prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych w zakresie wykonywanych usług na rzecz Spółki.
 • Udział w odbiorach technicznych urządzeń i obiektów, realizowanych w ramach inwestycji i remontów.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej dotyczącej eksploatacji i konserwacji.
 • Przeprowadzanie remontów urządzeń, opracowanie instrukcji ich użytkowania, przeglądów w tym placów zabaw.
 • Prowadzenie przeglądów technicznych budynków stanowiących własność Spółki i zasobu gminnego będącego w zarządzaniu Spółki zgodnie z zawartą „umową o zarządzanie nieruchomościami” z Gminą Wodzisław Śląski.
 • Przygotowanie propozycji do rocznych i wieloletnich planów remontów, modernizacji i inwestycji wraz z uzasadnieniem.
 • Zlecenie i nadzór nad wykonywanymi zadaniami przez Dział Administracji i Remontów oraz Administrację Jedłownik.
 • Inne zadania zgodne z kwalifikacjami pracowników działu zlecone przez przełożonych.

Kontakt: 32 455 30 37 / wew. 30,31,32