Fundusze unijne

Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu:

Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Spółki …Domaro w Wodzisławiu Śląskim

Całkowita wartość projektu (PLN):

114.197,91 zł

Kwota dofinansowania (PLN):

97.068,22 zł

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa:
IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie:
4.1. Odnawialne źródła energii

Poddziałanie:
4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT

Okres realizacji:
15.09.2020 - 01.04.2021

Opis projektu:
Projekt zakłada montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na dachu budynku …Domaro Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, o mocy 23,06 kWp. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz obniżenie zapotrzebowania na energię w ww. budynku.