Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Spółki …Domaro

Flaga Unii Europejskiej

Flaga Unii Europejskiej

Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu:

Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Spółki …Domaro w Wodzisławiu Śląskim

Całkowita wartość projektu (PLN):

112.305,76 zł

Kwota dofinansowania (PLN):

95.459,89 zł

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa:
IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie:
4.1. Odnawialne źródła energii

Poddziałanie:
4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT

Okres realizacji:
15.09.2020 - 26.02.2021

Opis projektu:
Projekt zakłada montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na dachu budynku …Domaro Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, o mocy 23,06 kWp. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz obniżenie zapotrzebowania na energię w ww. budynku.