Wymiana pokrycia dachowego z eternitowego na blachodachówkę w budynku Spółki ...Domaro w Wodzisławiu Śląskim

Flaga Unii Europejskiej

Flaga Unii Europejskiej

Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu:

Wymiana pokrycia dachowego z eternitowego na blachodachówkę w budynku Spółki ...Domaro w Wodzisławiu Śląskim.

Całkowita wartość projektu (PLN):

140 577,57 zł

Kwota dofinansowania (PLN):

119 490,93 zł

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa:

V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działanie:

5.2. Gospodarka odpadami

Poddziałanie:

5.2.2. Gospodarka odpadami RIT

Okres realizacji:

2019-11-29 - 2021-03-31

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest usunięcie i utylizacja płyt azbestowych z dachu budynku biurowo-usługowego spółki miejskiej, ich wywiezienie i unieszkodliwienie, a następnie zastąpienie materiałów azbestowych dociepleniem wraz z odtworzeniem pokrycia dachu z wykorzystaniem nieszkodliwych materiałów dla zdrowia ludzi (blachodachówka). Projekt obejmuje budynek spółki …DOMARO Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. dr Lucjana Mendego 2. Projekt przewiduje usunięcie wraz z unieszkodliwieniem 5,6 Mg azbestu z dachu budynku. Realizacja projektu spowoduje rewitalizację obszaru na którym znajduje się budynek, poprawi jakość życia mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na środowisko i zdrowie ludności lokalnej. Poprzez usunięcie płyt azbestowych, zniweluje się szkodliwość wydalanych do atmosfery pyłów i włókien azbestowych, które są wdychane przez człowieka.