Informacje ogólne

Zdjęcie ilustracyjne Informacje ogólne

Strefa Płatnego Parkowania powstała na mocy Uchwały Nr LXIV/651/23 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie: ustalenia w Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

Co to jest strefa płatnego parkowania? Mianowicie, jest to obszar miasta na którym istnieje obowiązek płacenia za miejsca parkingowe. Polskie ustawodawstwo stanowi, że strefy płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

Strefa Płatnego Parkowania dzieli się na podstrefę czerwoną (A) i podstrefę zieloną (B).

Podstrefa Czerwona obejmuje obszar ulic bezpośrednio przyłączonych do Rynku i postój w tej części strefy jest droższy. Podstrefa Zielona to ulice leżące dalej od ścisłego centrum i opłaty w niej są niższe. Pierwotnie, obsługa i nadzór nad funkcjonowaniem SPP należały do Referatu Zarządu Dróg Miejskich i Transportu Urzędu Miasta, następnie SPP została przekazana do Straży Miejskiej, by od 14 września 2015 roku administrowaniem zajął się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej a od 31 grudnia 2015 r. ...Domaro Spółka z o.o.

W ramach Strefy Płatnego Parkowania działa obecnie 17 parkomatów (do 14.09.2015 działało 9). Należy przypomnieć, że SPP obejmuje miejsca postojowe w pasie ruchu drogowego a nie parkingi zamknięte.