Informacje ogólne

Strefa Płatnego Parkowania powstała na mocy Uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: ustalenia w Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

Co to jest strefa płatnego parkowania? Mianowicie, jest to obszar miasta na którym istnieje obowiązek płacenia za miejsca parkingowe. Polskie ustawodawstwo stanowi, że strefy płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

Strefa Płatnego Parkowania dzieli się na podstrefę czerwoną (A) i podstrefę zieloną (B).

Podstrefa Czerwona obejmuje obszar ulic bezpośrednio przyłączonych do Rynku i postój w tej części strefy jest droższy. Podstrefa Zielona to ulice leżące dalej od ścisłego centrum i opłaty w niej są niższe. Pierwotnie, obsługa i nadzór nad funkcjonowaniem SPP należały do Referatu Zarządu Dróg Miejskich i Transportu Urzędu Miasta, następnie SPP została przekazana do Straży Miejskiej, by od 14 września 2015 roku administrowaniem zajął się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej a od 31 grudnia 2015 r. ...Domaro Spółka z o.o.

W ramach Strefy Płatnego Parkowania działa obecnie 17 parkomatów (do 14.09.2015 działało 9). Należy przypomnieć, że SPP obejmuje miejsca postojowe w pasie ruchu drogowego a nie parkingi zamknięte, które w Wodzisławiu Śląskim obsługiwane są przez Służby Komunalne Miasta.

W ramach SPP istnieją 320 miejsca parkingowe łącznie z miejscami dla osób niepełnosprawnych. W ramach podstrefy czerwonej 53 miejsca a 267 miejsc w podstrefie zielonej.

Z dniem przejęcia SPP Spółka jako administrator wydzierżawiła od firmy zewnętrznej 10 nowych automatów parkingowych co zdecydowanie poprawiło kontrolę nad funkcjonowaniem całej SPP. Awaryjność nowych automatów jest zdecydowanie mniejsza a ilość zgłoszeń dotyczących stanu technicznego jest znikoma.

10 nowych automatów parkingowych jest wyposażonych w dodatkowy program on – line pozwalający kontrolować wpływy do danego punktu oraz sprawdzać sprawność ich działania bez konieczności wychodzenia w teren. W roku 2017 i 2018 wymieniono kolejnych 5 parkomatów na nowsze modele.

Administrowanie SPP polega na bieżącej obsłudze związanej przede wszystkim na prowadzeniu kontroli, opróżnianiu kaset z parkomatów, transportu pieniędzy do banku oraz na obsłudze osób korzystających ze strefy. Kontroli w strefie dokonują 2 osoby. Biuro SPP znajduję się na parterze w Biurze Obsługi Mieszkańca, gdzie można wykupić abonament, identyfikator, jak również dokonać opłaty za wezwanie do zapłaty w przypadku braku biletu parkingowego.

Spółka nie prowadzi sprzedaży biletów czy kart parkingowych, tylko pobiera opłaty w imieniu Miasta, co oznacza, że wszelkie środki finansowe wpłacane są na konto Zarządu Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim. Za prawidłowe wykonanie umowy, nadzór nad Strefą Płatnego Parkowania z ramienia Spółki odpowiada kierownik Działu Usług Zewnętrznych.

Spółka podjęła współpracę z firmą Elektronik Parking Poland Sp. z o.o. w celu wprowadzenia aplikacji umożliwiającej zakup biletu parkingowego za pomocą telefonu. To łatwy w obsłudze i wygodny sposób działający we wszystkich sieciach komórkowych. Wystarczy pobrać prostą, darmową aplikację na swój telefon, zarejestrować się w systemie i w ten sposób płacićza postój w strefie płatnego parkowania.