Opłata dodatkowa

Zdjęcie ilustracyjne Opłata dodatkowa

Postój pojazdu po upływie 10 minut od pozostawienia pojazdu w miejscu jego postoju lub po upływie 10 minut od czasu określonego na wydruku z parkomatu lub czasu opłaconego za pomocą innych elektronicznych form płatności jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty. Postój pojazdu przy użyciu nieważnego abonamentu lub korzystanie z abonamentu poza podstrefą w nim określoną, jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty za postój pojazdu. Po stwierdzeniu nieuiszczenia należnej opłat za postój kontroler jest zobowiązany wystawić na numer rejestracyjny pojazdu wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej w związku z nieuiszczeniem opłaty za postój pojazdu samochodowego na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Zawiadomienie w sposób zwyczajowo przyjęty umieszcza się na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod wycieraczką.

W przypadku stwierdzenia braku ważnej opłaty za postój pojazdu w strefie, wystawiane jest wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej w kwocie 30 zł. Brak uregulowania opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od daty zdarzenia skutkuje zwiększeniem tej kwoty do 50 zł, a następnie wszczęciem postępowania upominawczego i ostatecznie egzekucyjnego.

Natomiast w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu postoju wskazanego na bilecie parkingowym opłata wynosi 15 zł. Brak uregulowania opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od daty zdarzenia skutkuje zwiększeniem tej kwoty do 50 zł, a następnie wszczęciem postępowania upominawczego i ostatecznie egzekucyjnego.

Przedawnienie opłaty dodatkowej zgodnie z art. 40d ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2222) następuje z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym opłata powinna zostać uiszczona.

Nr konta banowego PEKO S.A: 18 1240 4272 1111 0010 7736 1634

Nazwa odbiorcy: Zarząd Dróg miejskich

W tytule wpłaty/przelewu należy podać numer wezwania oraz nr rejestracyjny pojazdu.