Opłata dodatkowa

Opłata dodatkowa

Po stwierdzeniu nieuiszczenia należnej opłaty za postój, kontroler jest zobowiązany wystawić na numer rejestracyjny pojazdu wezwanie do zapłaty opłaty podwyższonej. Zawiadomienie w sposób zwyczajowo przyjęty umieszcza się na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod wycieraczką.

Postój pojazdu przy użyciu nieważnego abonamentu/identyfikatora lub korzystanie z abonamentu/identyfikatora na innym parkingu niż w nim określono, jest równoznaczne z brakiem wniesienia opłaty za postój pojazdu. 

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej dla parkingów z parkomatami:

- 5.00 zł: w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i wpłaceniu przedmiotowej opłaty podwyższonej w siedzibie spółki ...Domaro lub na konto Służb Komunalnych Miasta w tym samym dniu.

- 10,00 zł: w przypadku niedokonania opłaty za parkowanie i wpłaceniu przedmiotowej opłaty podwyższonej w siedzibie spółki ...Domaro lub na konto Służb Komunalnych Miasta w tym samym dniu liczac od daty zdarzenia.

-15,00 zł: w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i wpłaceniu przedmiotowej opłaty podwyższonej w siedzibie spółki...Domaro lub na konto Służb Komunalnych Miasta w terminie do 7 dni liczac od dnia zdarzenia.

-30,00 zł: w przypadku niedokonania opłaty za parkowanie i wpłaceniu przedmiotowej opłaty podwyższonej w siedzibie spółki...Domaro lub na konto Służb Komunalnych Miasta w terminie do 7 dni licząc od daty zdarzenia.

- 50,00 zł: w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania, jak również w przypadku niedokonania opłaty za parkowanie i wpłaceniu przedmiotowej opłaty podwyższonej w terminie powyżej 7 dni liczac od daty zdarzenia.

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/60/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28.04.2011 dotyczącej górnej pierzei Rynku opłata podwyższona wynosi:

- 50,00 zł: w przypadku przekroczenia czasu parkowania, jak równiez w przypadku niedokonania opłaty za parkowanie na Rynku, którą należy uiścić w siedzibie spółki ...Domaro lub na kosto Służb Komunalnych Miasta.

Nr konta SKM: PeKaO nr 64 1240 4357 1111 0010 3971 2746 w tytule przelewu nalezy podać
nr wezwania, nr rejestracyjny oraz markę pojazdu.