Opłata dodatkowa

Zdjęcie ilustracyjne Opłata dodatkowa

Opłata dodatkowa

Po stwierdzeniu nieuiszczenia należnej opłaty za postój, kontroler jest zobowiązany wystawić na numer rejestracyjny pojazdu wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej. Zawiadomienie w sposób zwyczajowo przyjęty umieszcza się na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod wycieraczką.

Postój pojazdu przy użyciu nieważnego abonamentu/identyfikatora lub korzystanie z abonamentu/identyfikatora na innym parkingu niż w nim określono, jest równoznaczne z brakiem wniesienia opłaty za postój pojazdu. 

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej dla parkingów z parkomatami:

-30,00 zł: w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i wpłaceniu przedmiotowej opłaty dodatkowej w siedzibie spółki...Domaro lub na konto bankowe w terminie do 14 dni liczac od dnia zdarzenia.

-50,00 zł: w przypadku niedokonania opłaty za parkowanie i wpłaceniu przedmiotowej opłaty dodatkowej w siedzibie spółki...Domaro lub na konto bankowe w terminie do 14 dni licząc od daty zdarzenia.

- 50,00 zł: w przypadku przekroczenia czasu parkowania, jak równiez w przypadku niedokonania opłaty za parkowanie na Rynku, którą należy uiścić w siedzibie spółki ...Domaro lub na konto bankowe w terminie do 14 dni licząc od daty zdarzenia.

- 100,00 zł: w przypadku niedokonania opłaty dodatkowej w terminido 14 dni licząc od daty zdarzenia.

Nr konta ...Domaro Sp. z o.o.: PeKaO nr 11 1240 4272 1111 0010 9776 2800 w tytule przelewu nalezy podać
nr wezwania i nr rejestracyjny.

 

Do pobrania