Strefa w pytaniach i odpowiedziach

Kiedy i gdzie obowiązują opłaty za postój?

1. Kiedy należy wnosić opłaty postojowe?
Opłata za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Wodzisławiu Śląskim obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godz. 08.00 – 17.00. Tym samym za postój pojazdów w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy opłaty nie są pobierane.
2. Jak zostałem poinformowany o tym, że znajduję się w strefie płatnego parkowania?
Na wszystkich ulicach wjazdowych do strefy płatnego parkowania ustawione są znaki drogowe D-44 (strefa parkowania). Kierowca mijając ten znak jest informowany, że wjeżdża do obszaru, na którym zobligowany jest przepisami prawa do uiszczenia opłaty za postój. Odwołanie obszaru objętego strefą płatnego parkowania oznakowane jest znakami D-45 (koniec strefy parkowania).
3. Czy postój pojazdu na całym obszarze strefy płatnego parkowania podlega opłacie?
Opłatę pobiera się za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych w wyznaczonych miejscach. Właściwym
w kwestii oznakowania strefy jest Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy ul. Marklowickiej 21.

Opłata dodatkowa

1. Jakie konsekwencje powoduje nieuiszczenie opłaty za postój w strefie?
W przypadku stwierdzenia braku ważnej opłaty za postój pojazdu w strefie, wystawiane jest wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej w kwocie 30 zł. Brak uregulowania opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty zdarzenia skutkuje zwiększeniem tej kwoty do 50 zł, a następnie wszczęciem postępowania upominawczego i ostatecznie egzekucyjnego.
Natomiast w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu postoju wskazanego na bilecie parkingowym opłata wynosi 15 zł. Brak uregulowania opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty zdarzenia skutkuje zwiększeniem tej kwoty do 50 zł, a następnie wszczęciem postępowania upominawczego i ostatecznie egzekucyjnego./dd>
2. W jakich przypadkach opłata dodatkowa może zostać anulowana?
Odstąpienie od wystawionego wezwania do uiszczenia opłaty może nastąpić w przypadku stwierdzenia, że właściciel pojazdu posiadał w rozpatrywanych przypadkach wykupiony ważny abonament, identyfikator lub kartę parkingową osoby niepełnosprawnej oraz kiedy parkujący udokumentuje, że czas pomiędzy prawidłowo opłaconym biletem parkingowym, a wystawionym wezwaniem do opłaty dodatkowej nie przekracza 10 minut.
3. Po zaparkowaniu pojazdu udałem się w celu zdobycia drobnych, by następnie zakupić bilet w parkometrze, jednakże po powrocie za szybą pojazdu znalazłem zawiadomienie. Czy to wezwanie zostanie anulowane?
Anulowanie opłaty dodatkowej może nastąpić w przypadku wniesienia opłaty postojowej w czasie nie przekraczającym 10 minut od czasu zaparkowania pojazdu. W przypadku wniesienia opłaty po upływie tego czasu okoliczność braku drobnych nie jest podstawą do anulowania wezwania zwłaszcza przy możliwości wnoszenia opłat w formie alternatywnej tj. za pomocą aplikacji mobilnej w telefonie.
4. Otrzymałem zawiadomienie, gdyż przekroczyłem opłacony czas postoju o więcej niż 10 minut. Czy mogę dokonać dopłaty celem uniknięcia opłaty podwyższonej?
Niestety nie, gdyż obowiązujące przepisy regulujące funkcjonowanie strefy płatnego parkowania nie dają takiej możliwości - postój po upływie 10 minut od upływu czasu określonego na wydruku z parkomatu płatności jest równoznaczny z nałożeniem opłaty dodatkowej w kwocie 15 zł.
5. Zakupiony przeze mnie w parkometrze bilet postojowy zapomniałem umieścić za przednią szybą pojazdu lub umiejscowiłem w sposób niewidoczny dla kontrolera strefy. Co zrobić celem anulowania wezwania?
Warunkiem zwolnienia się z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej jest przedłożenie w siedzibie Biura Strefy oryginału biletu potwierdzającego wniesienie opłaty lub wysłanie skanu wezwania oraz biletu na adres parkingi@domaro.com.pl
6. Z uwagi na okoliczności zmuszony byłem do użycia zakupionego przeze mnie abonamentu postojowego wydanego na konkretny numer rejestracyjny w innym pojeździe, na który następnie zostało wystawione wezwanie. Czy można anulować tak wystawione wezwanie?
Niestety nie, gdyż abonament lub identyfikator postojowy wydany na określony numer rejestracyjny pojazdu stanowi dowód wniesienia opłaty postojowej tylko i wyłącznie na ten pojazd.
7. Jak i gdzie mogę uregulować opłatę dodatkową?
Opłatę można wnieść w formie przelewu lub wpłaty na indywidualny numer konta bankowego znajdujący się na druku wezwania lub w Biurze Strefy przy
ul. dr.L. Mendego 2 czynnym w dni robocze pn.-śr. 7.00-15.00, czw 07:00-17:00, pt 07:00-13:00.

Opłaty postojowe

1. Czy bilet postojowy z parkometru obowiązuje tylko w tej podstrefie gdzie został zakupiony?
Tak, opłata postojowa wniesiona w parkometrze ważna jest w podstrefie, w której została zakupiona. Zakupienie biletu w podstrefie czerwonej (droższej) upoważnia do postoju w podstrefie zielonej. Nigdy na odwrót.
2. Jaki mam czas na przedłużenie opłaty postojowej?
Przedłużenie opłaty postojowej winno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Przykładowo opłata postojowa ważna do godziny 12.00 winna być przedłużona najpóźniej o 12.10.

Abonamenty i Identyfikatory, czyli parkowanie na co najmniej jeden miesiąc

1. Kto może wykupić kartę parkingową i ile to kosztuje?
Abonament uprawnia wszystkich do korzystania z miejsc postojowych w SPP, a identyfikator przeznaczony jest dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie SPP oraz przedsiębiorców prowadzących tam działalność.
Opłata dla abonamentu w podstrefie zielonej to 100 zł, a dla podstrefy czerwonej 200 zł (uprawnia do parkowania w całej strefie). Za identyfikator należy zapłacić 75 zł- w przypadku mieszkańca lub 150 zł- w przypadku przedsiębiorcy (niezależnie od strefy).
2. Jakie dokumenty trzeba mieć ze sobą by wykupić abonament lub identyfikator?
W przypadku abonamentu wystarczy dowód rejestracyjny pojazdu.
Natomiast w przypadku identyfikatora konieczne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu (umowa użyczenia, leasing, ubezpieczenie) oraz numer NIP.
Mieszkaniec, który chce zakupić identyfikator musi jedynie przedłożyć dowód rejestracyjny i dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP.

Parkometry

1. Czy muszę zapłacić za postój jeżeli parkometr nie działa?
Tak. W przypadku gdy parkometr nie działa, opłatę za postój należy wnieść w najbliższym, czynnym urządzeniu. Prosimy również o zgłoszenie takiego faktu na numer telefonu znajdujący się na parkometrze.
2. Zapłaciłem za postój, ale parkometr nie wydał biletu. Co należy zrobić?
Kiedy parkometr nie wydrukował biletu lub w inny sposób działanie urządzenia jest niepoprawne należy dokonać zgłoszenia na numer telefonu umieszczony na parkometrze.
3. Co w sytuacji gdy dokonałem telefonicznego zgłoszenia o niewydaniu biletu przez parkometr, a mimo tego zostało wystawione wezwanie?
Należy wówczas wnieść pisemną reklamację od wystawionego wezwania powołując się na dokonane zgłoszenie - którego prawdziwość zostanie zweryfikowana w toku postępowania wyjaśniającego.
4. Dlaczego parkometr nie przyjmuje niektórych monet?
Monety uszkodzone, zniszczone lub zanieczyszczone charakteryzują się znacznymi odchyleniami wagowo-wymiarowymi od parametrów przyjętych jako nominalne, stąd mogą być nieakceptowane przez urządzenie. Powinno się wówczas użyć monet wolnych od wad (akceptowanych przez parkometr) lub skorzystać z pozostałych dostępnych form płatności (aplikacja mobilna w telefonie).

Zwolnienia z opłat w strefie

1. Jestem posiadaczem motocykla. Czy za postój w strefie winienem wnosić opłaty?
Nie, gdyż za postój motocykli w strefie ustalono zerową stawkę opłat.
2. Czy jako taksówkarz jestem zwolniony z ponoszenia opłat w strefie?
Taksówki zwolnione są z opłat za postój w strefie do 30 minut w związku z oczekiwaniem na pasażera.
3. Czy dostawcy towaru w ramach wykonywanych czynności na czas załadunku i wyładunku towaru zwolnieni są z opłat w strefie?
Podobnie jak kierowcy taksówek dostawcy zwolnieni są z opłat za postój w strefie do 30 minut w związku załadunkiem lub rozładunkiem towaru. Pojazd taki za przednią szybą powinien mieć wystawioną kartę „zaopatrzenie” z firmową pieczątką.